យើងបានផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងធ្វើការដើម្បីយើងអាចជួយផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់អ្នក
We've transformed the way we work so that we can help transform your business
Sales/ការលក់ : +855 23 432 130
Service/សេវាកម្ម : +855 23 432 130

ផលិតផល
(Product Range)
Product : Equipment

BEACHTECH CHERRINGTON

• Beach Cleaner

MORBARK

• Wood Chipper

• Stump Grinder

• Drum & Disc Chipper

• Horizontal & Tub Grinder

RUBBLE MASTER

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

• Mobile Stockpiling Conveyors

CLARK

• Diesel Forklifts

• LPG Forklifts

• Electric Forklifts

• Electric Stackers

MULTICO GENSET

• Base Load 

• Prime Power

• Standby Power

• Engine for Perkins, Cummins, 

   Mitsubishi, MTU 

SINOMACH

• Wheel Loader

• Motor Grader

HAMM

• Soil Compactors

• Tandem Rollers

• Pneumatic Tire Rollers

PERKINS

• Marine Engines

• Industrial Engines

• Electric Power Generation

VOGELE

• Road Pavers

• Screeds

• Power Feeder 

KESLA

• Tree Harvester Heads

• Tractor Attachments

• Truck & Stationary Cranes

POWER DRIVE

• Generator Set

WIRTGEN 

• Cold Milling Machines

• Recyclers & Soil Stabilizer

• Binding Agent Spreader

• Slipform Paver

• Surface Miner

Product : Parts & Consumables

BKT TYRES

• Agriculture Tires

• Industrial Tires

• OTR Tires

PERKINS PARTS

• Oil/Fuel/Air Filter

• Belt

•Bearing Kit

• Piston & Piston Ring Kit

• And Many More

TEXAS LUBRICANT

• Industrial Lubricants

• Passenger Car Lubricants

• Motorcycle Lubricants


សេវាកម្មគាំទ្រគាំទ្រ
(Service Support)

ពួក​យើង​នៅ​ទីនេះ
(We Are Here)
Multico MS (Cambodia) Co., Ltd

Lot 168, National Road 6A, Sangkat Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia

info@mmsc.multicoasia.com

Tel :  +855 23 432 130

  • Black Facebook Icon

Copyright @ 2020 Multico Group of Companies. All Right Reserved